WARUNKI UMOWY WYNAJMU SPRZĘTU EDUKACYJNEGO

 

WARUNKI UMOWY WYNAJMU SPRZĘTU EDUKACYJNEGO

§1

EduNavigator Interaktywna Edukacja Sebastian Kazek zwany w dalszej części umowy Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem urządzeń (sprzętu/ów) o których mowa w specyfikacji.

§2

Biorący w najem zwany Najemcą oświadcza, że używać będzie przedmiot/ty najmu z należytą ostrożnością i zgodnie z instrukcją ich obsługi oraz przeznaczeniem.

§3

 

Sprzęt wynajmowany jest w stanie całkowitej sprawności technicznej. W momencie wynajmu powinnością Najemcy jest sprawdzenie stanu sprzętu i zatwierdzenie jego sprawności podpisem pod niniejszą umową.

W sytuacji gdy sprzęt odbierany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, sprzęt należy sprawdzić w obecności kuriera. Odebranie przesyłki rozumiane będzie jako sprawdzenie sprawności technicznej sprzętu.

§4

Koszta związane z dostarczeniem sprzętu do Najemcy i zwrotu do Wynajmującego pokrywa Najemca.

§5

W razie uszkodzenia sprzętu Najemca zobowiązany jest naprawić szkodę w terminie do 14 dni od terminu stwierdzenia szkody, odkupić sprzęt lub uiścić Wynajmującemu rekompensatę za wynajęty sprzęt wg cennika firmy LMP Sp. z o.o. (dystrybutora sprzętu marki Laerdal) obowiązującego w dniu przypadającym na termin zwrotu sprzętu.

§6

W sytuacji kradzieży Najmującemu sprzętu wynajętego, to w gestii Najmującego jest zgłoszenie tego faktu odpowiednim organom i nie zwalnia go to od odpowiedzialności finansowej względem Wynajmującego.

§7

Minimalny czas wynajmu sprzętu to jedna doba zegarowa liczona od momentu udostępnienia sprzętu Najmującemu. W sytuacji gdy mamy do czynienia z dostawą przez firmę kurierską, godziną rozpoczynającą najem jest godzina dostarczenia przesyłki ze sprzętem przez kuriera Najmującemu.

§8

Najemca zobowiązany jest oddać sprzęt w określonym w formularzu zamówienia terminie, w stanie nienaruszonym ponad zużycie wynikające z prawidłowej, normalnej eksploatacji.

§9

Jeśli sprzęt nie zostanie zwrócony w terminie naliczana będzie opłata za każdy dzień zwłoki wg cennika umieszczonego na stronie www.edunavigator.pl a dotyczyć to będzie każdego wypożyczonego sprzętu z osobna.

§10

Zapłata za sprzęt nastąpi gotówką w dniu odbioru sprzętu przez Wynajmującego lub w terminie 14 dni od wystawienia faktury jeśli Najemca wybierze jako formę zapłaty przelew.

§11

Sprawy nieuregulowane niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.