Kurs nadający nauczycielom kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Zapraszamy do udziału w kursie nadającym kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa (Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli – Dz. U. Nr 50, poz. 400)

W dniu 26 sierpnia 2009 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Rozporządzenie to obowiązuje od 1 września 2009 roku i określa zasady organizacji szkoleń nadających kwalifikacje w zakresie pierwszej pomocy dla nauczycieli, którzy nie posiadają wykształcenia medycznego.

Z dniem 1 września 2010 roku, kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy będą posiadały osoby legitymujące się zaświadczeniem uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tj. osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy).

Od marca  2013 roku EduNavigator wraz z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach realizują projekt współfinansowany przez Unię Europejską (UE) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) jako projekt systemowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wspierającego rozwój wykształcenia i kompetencji.”

W ramach tego przedsięwzięcia przeszkolimy 420 nauczycieli, którzy po zdanym egzaminie otrzymają uprawnienia do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy w ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, oraz otrzymają dla szkoły fantoma do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Informacje na temat rekrutacji do projektu Nauczyciel z ImPETem – regulamin, dokumenty rekrutacyjne, ścieżka uczestnictwa oraz kryteria naboru dostępne pod poniższym adresem:

http://impet.metis.pl/2013/01/30/rekrutacja-do-projektu/